การตรวจสอบคุณภาพข้าวหงษ์ทอง

Quality Inspection

img-Quality-Inspection-1

ผลิตภัณฑ์ข้างหงษ์ทองทุกถุง จะผ่านการตรวจสอบคุณภาพอย่างพิถีพิถันในทุกขั้นตอน เริ่มตั้งแต่การตรวจรับวัตถุดิบ การตรวจสอบในระหว่างกระบววนการผลิต และการสุ่มตรวจสินค้าสำเร็จรูป เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับสินค้าที่มีมาตรฐาน ปลอดภัยและมีความพึงพอใจสูงสุด โดยจะทำการตรวจสอบด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย ทั้งทางด้านกายภาพ เช่น ปริมาณของข้าวเต็มเมล็ด ปลายข้าวหัก คุณภาพการขัดสี ความชื้นและสิ่งเจือปนต่างๆ ได้แก่ เมล็ดข้าวเสีย ข้าวท้องไข่ วัชพืชต่างๆ การตรวจสอบทางเคมี เช่น ปริมาณอะมิโลส (Amylose) , การสลายของเมล็ดข้าวในด่าง (Alkali Test) เพื่อตรวจสอบความบริสุทธิ์ของข้าวหอมมะลิ เป็นต้น

นอกจากนี้ยังมีการตรวจสอบเพื่อควบคุมคุณภาพการหุงต้ม โดยใช้เทคโนโลยีจากเครื่อง Texture Analyzer , เครื่อง Rapid Visco Analyzer (RVR) และการทดสอบทางประสาทสัมผัส (Sensory Test) เป็นต้น